Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Operator - "Techno-tronik"

 • Klient/Kontrahent - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży

 • Administrator - Osoba/osoby prowadzące i administrujące stronę internetową www.techno-tronik.com/.com.pl /.pl /.eu

 • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach Firmy Techno-tronik

 • Towar - produkty prezentowane przez "Techno-tronik"

 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Techno-tronik a klientem

 • Zamówienie - oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określający w szczególności rodzaj i liczbę towaru

 • Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Postanowienia ogólne

 • Firma Techno-tronik zarejestrowana pod adresem www.techno-tronik.com.pl , zwanymi dalej „e-sklepem”, prowadzone są przez Techno-tronik z siedzibą w Byczynie przy ulicy Klonowej 2, pod numerem REGON : 530887688, NIP 7511002469.

 • Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Techno-tronik.com.pl, zakres odpowiedzialności operatora oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

 • Serwis niniejszy ma na celu usprawnienie dotychczasowej współpracy handlowej Stron poprzez umożliwienie dostępu – za pośrednictwem internetu – do informacji Operatora i usług przez niego świadczonych w zakresie i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 • Operator umożliwia klientom składanie zamówień, stanowiących ofertę nabycia towarów z asortymentu Techno-tronik dostępnego w e-sklepie.

 • Warunkiem dokonania zakupu w e-sklepie jest akceptacja regulaminu.

 • Podane przez Klientów dane osobowe Operator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). Przetwarzanie danych osobowych zostało szczegółowo opisane w polityce prywatności.

Rejestracja

 • W celu rejestracji w e-sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować regulamin.

 • Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że przeczytał regulamin i zgadza się na treść w nim zawartą.

 • Rejestracja w e-sklepie, jak również korzystanie z jej funkcjonalności są nieodpłatne.

 • Po zarejestrowaniu się w e-sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 • W celu usunięcia konta Klienta z e-sklepu Techno-tronik, należy skontaktować się z działem handlowym.

 • Operator zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do serwisu bez podania przyczyny.

 • Operator ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika. 

Zasady korzystania z serwisu

 • Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z serwisu przez Klienta, lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym Klienta

 • Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

 • Różnice w wyglądzie towarów prezentowanych w sklepie internetowym wynikające z konfiguracji sprzętu komputerowego a w szczególności ustawień rozdzielczości i kolorów monitora – nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  Nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

  Korzystania z e-sklepu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania w szczególności przez używanie określonego oprogramowania bądź urządzeń

  Nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-sklepu nie zamówionej informacji handlowej(spam)

  Korzystania z e-sklepu w sposób nieuciążliwy dla klientów i administratorów

  Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-sklepu, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

  Korzystania z e-sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Realizacja zamówień

 • Zamówienia za pośrednictwem e-sklepu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 • Wybór towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

 • W trakcie składania zamówienia do momentu naciśniecia przycisku oznaczającego termin "zamawiam", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danch, oraz zmian w zakresie zamawianego tawaru. W tym celu należy kierować sie wyświetlanymi dla Klienta komunikatami oraz informacjami zawartymi na stronie Operatora.

 • Po podaniu przez Klienta e-sklepu, wszystkich niezbędnych, do finalizacji zamówienia, danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego przez klienta Zamówienia. Podsumowanie zamowienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu, bądź przedmiotów zamowienia, ceny zamówionych produktów, wybranej metody płatności, wybranej metody dostawy bądź odbioru towaru, spodziewanej daty dostawy zamówienia.

 • Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Operatora Techno-tronik

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta.

 • Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Klienta.

 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

 • Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Operatora zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu ofert, o której mowa w ust. 4 powyżej.

 • W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Operatora nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Operator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację, drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 • W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w serwisie, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień.  

Reklamacje

 • Operator jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wydania mu rzeczonego produktu przez Operatora.

 • Operator ma 14 dni kalendarzowych do ustosunkowania się do reklamacji Klienta i poinformowania go o sposobie dalszego postępowania.

 • W celu rozpatrzenia reklamacji przez Operatora Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru do Operatora i opisem reklamacji.

 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Operator niezwłocznie wymieni produkt wadliwy albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady produktu Operator zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Postanowienia końcowe

 • Operator – w miarę możliwości i potrzeb – dążył będzie do rozszerzania zakresu informacji i usług udostępnianych w serwisie internetowym. W związku z tym, Operator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmiany zakresu udzielanych informacji i świadczonych usług.

 • Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do e-sklepu, związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych i usuwania awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błędów.

 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze przez Klienta.

 • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany po zalogowaniu się do serwisu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Operatora. Zmiany regulaminu nie moga naruszać praw nabytych Klientów korzystających z e-sklepu.

 • Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań zostaje niezwłocznie zablokowane konto. Nadto zostają podjęte stosowne działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działania polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 • Rostrzyganie ewemtualnych sporów pomiędzy Operatorem a konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepsy prawa Polskiego.

To jest element nagłówek.

© 2024 Techno-tronik - All rights reserved